Den gode streken

Vi sitter her med Øyvind Flatnes, som har tegnet mange boligdrømmer gjennom flere år. Nå er han engasjert av Aamodt Hus og Mur i Sør til å skreddersy eneboliger til det nye tomtefeltet på Pålsnes.

Hva er du opptatt av når du tegner nye boliger?
«Det vi er aller mest opptatt av når vi tegner nye boliger, er at det enkelte hus skal tilpasses best mulig i forhold til naturgitte forutsetninger som terreng, sol og vind. Dernest handler det i stor grad om å optimalisere utsiktsmuligheter samt å minimalisere innsynsmuligheter fra naboer og øvrig allmennhet».

Hvor mye spiller design og trender inn i forhold til funksjonalitet?
«Hos oss er vi veldig opptatt av at alle de boliger og hytter vi tegner på best mulig måte skal tilpasses det bygningsmiljø de skal være en del av. Vi er tett på markedet og følger aktivt med på de trendskifter som til enhver tid pågår. Dette er en kontinuerlig prosess som vi hele tiden forholder oss til. Husets ytre og indre estetiske kvaliteter går hånd i hånd med husets funksjonalitet. Begge deler er viktige men vi registrerer at gode planløsninger i større grad er universelle i den forstand at de ikke er så avhengig av trender som husets estetiske ytre, og dermed ikke går ut på dato».

Hva er spesielt med beliggenhet, terreng og tomtestørrelser på Pålsnes?
«Tomtene ligger på et platå som er noe tilbaketrukket fra sjøen. Mye av vinden blir redusert av vegetasjon og bebyggelse nærmere sjøen - selv om utsikten på en del av tomtene likevel er fremtredende.

Tomtene på Pålsnes kan deles inn i tre kategorier når det gjelder størrelse på tomteareal. De minste tomtene ligger langs en fremskutt rygg i terrenget har spesielle kvaliteter når det gjelder utsikt mot sjøen og solforhold på sine store «garasjeterrasser».

Tomtene med noe større areal ligger mer tilbaketrukket og lunere i forhold til vær og vind. Større hagearealer i tillegg til gode terrasser ut fra andre etasje. Noen av dem har begrenset utsikt mot sjøen.

De største tomtene har mange kvaliteter. Noen av dem har til dels bra utsikt mot sjøen. Alle har store uteoppholdsarealer av god kvalitet».

Hva kan du si om de tre boligmodellene du har tegnet til Pålsnes?
På de minste tomtene har vi planlagt eneboliger i kjede med liten innbyrdes avstand. Disse husene har store terrasser over garasjene med direkte utgang fra stue og kjøkken i andre etasje. Husene har tildels svært gode utsiktsforhold mot sjøen.

På tomtene med noe større areal er det større areal for lek og uteopphold i egen hage. Vi har likevel valgt å plassere stue og kjøkken i andre etasje med direkte utgang til gode terrasser. Egen sekundærstue i 1.etasje med utgang til hagearealet. De fleste tomtene har plass til dobbel garasje.

På de største tomtene er det store solrike uteoppholdsarealer av god kvalitet. Her har vi valgt å legge stue og kjøkken i 1. etasje med kort vei ut i hagen. Noen av disse tomtene har gode utsiktsforhold.

Spesielt på de mellomste og de største tomtene kan løsningene være svært fleksible når det gjelder personlige ønsker fra den enkelte kjøper. Man kan eventuelt tenke seg at noen vil flytte stue og kjøkken til motsatt etasje av det vi har planlagt i utgangspunktet. Her vil vi gjerne være behjelpelig med å tilpasse husene den enkeltes ønsker og behov.